Suite de mes Fattail:
" Ghost Oreo Patternless stripe "
" Mâle "

 
" Oreo 100% het Caramel "
" femelle "
" Zulu 100% Dh Oreo/Caramel "
" Mâle "

 
" Amel Striped 100% het Ghost "
" Femelle "

 
" WO Patternless "
" Watpat "

 
" Amel 100% Het Patternless " ( Ghana Line )
( Femelle )

 
" White Out striped 100% Dh Ghost/Oreo"
" Femelle "

 
" WO Amel 100% Het Patternless " Ghana Line "
" Mâle "

 
" WO Patternless 100% Het Amel " " Ghana Line "
" Femelle " 
" WO Stripe Zulu Het Caramel Poss Het Oreo "
Zulerotte 
" Patternless 100% Het Amel " " Ghana Line "
" Femelle "